Informacje ZG PTT Informacje ZG PTT

Programowy Kolaż

Wycinanka z maili nadesłanych w ramach dyskusji
przed Konferencją Programową

Po sześciu latach przerwy udało nam się zorganizować kolejną Konferencję Programową. Była okazja do przypomnienia, czym żyliśmy i co było dla nas ważne w ciągu ostatnich lat. Teraz musimy sobie odpowiedzieć,  jakie ma być nasze Towarzystwo w najbliższych latach? Co jest ważne dla ludzi, którzy je dzisiaj tworzą?

Mamy organizację opierającą się na historii turystyki, a właściwie na kolebce stowarzyszeń turystycznych. Mamy oddziały i kluby rozrzucone po całej Polsce, jednak tylko te działające blisko gór stanową trwały trzon PTT. Są wyjątki, ale głównie jest tak, jak napisałem. Mamy - uogólniając - doświadczonych, wytrwałych, pomysłowych, ale trochę w latach posuniętych działaczy Towarzystwa. Zarząd Główny nie inspiruje, nie dyktuje sposobów na realizację choćby działań statutowych. Poszczególne oddziały we własnym zakresie prowadzą najbardziej skuteczną na ich terenie działalność.

Bardzo dobrym kierunkiem jest rozszerzenie na wszystkie oddziały programu organizacji imprez, konkursów i szkolnych kół dla dzieci i młodzieży. To właśnie w tej grupie powinniśmy zadbać o rozszerzenie wiedzy o przyrodzie, górach itp. - ponieważ to oni będą w jakimś stopniu przekazywać ją następnym pokoleniom, tak jak to się dzieje do tej pory.

Część koleżeństwa - całkiem spora, jak sądzę, chciałaby zajmować się kultywowaniem tradycji, dbać o naszą historię, nasze dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze, wokół którego przez 140 lat kształtowało się i rozwijało Towarzystwo Tatrzańskie, a następnie Polskie Towarzystwo Tatrzańskie.

Jednym z elementów tej dbałości są nasze wydawnictwa, którymi powinniśmy się chlubić.

Zastanawiam się nad naszym Pamiętnikiem. Czy nie powinno być w nim więcej tekstów naszych, pttowskich - relacji z wypraw, imprez klubowych?

Być może należałoby się zastanowić, jak można by efektywnie rozreklamować Polskie Towarzystwo Tatrzańskie? Wydaje mi się, że dobrym pomysłem byłoby informowanie szkół o organizowanych wycieczkach np. poprzez rozwieszanie plakatów, gdyż dzięki temu istnieje szansa na pozyskanie nowych członków oraz zorganizowanie czasu dla młodych ludzi , którzy często nie mają pomysłu, co mogliby robić w wolnych chwilach.

Reklama i gadżety w dzisiejszych czasach to podstawa. Niestety nigdzie nie można spotkać T-shirtów czy kubków z logo PTT pomimo, iż koszt takiego gadżetu naprawdę nie jest wysoki, a inwestowanie w takie drobiazgi jest opłacalne.

Jak widzicie jest o czym rozmawiać. Zapraszam na >>>forum<<<

Tomasz Kwiatkowski

Przeciw prywatyzacji PKL jednym głosem - sprawozdanie z konferencji na krakowskiej AWF

23 listopada 2011 roku na Wydziale Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie odbyło się spotkanie poświęcone problemowi prywatyzacji PKL.  Na sali zebrało się bardzo reprezentatywne grono: m.in. senator prof. Stanisław Hodorowicz, posłowie; Andrzej Gut-Mostowy i Jagna Maczułajtis, wicewojewoda małopolski Andrzej Harężlak, przewodniczący Rady miasta Zakopane Jerzy Zacharko, prezes Klubu im. Władysława Zamoyskiego Piotr Bąk, dyrektor TPN, dr Paweł Skawiński, przewodniczący Rady TPN, prof. Stefan Skiba, prof. AWF Zbigniew Witkowski – gospodarz spotkania, a  spółkę PKL S.A. reprezentował dyrektor ds technicznych,  Paweł Murzyn. PTT reprezentowała Barbara Morawska-Nowak, Członek Prezydium Zarządu oraz członkowie oddziału krakowskiego PTT prof. Barbara Oleksyn i Andrzej Skrzyński. Nie było niestety przedstawicieli innych organizacji turystycznych czy ekologicznych.
Wszyscy byli zgodni, że nie należy prywatyzować PKL, a jeżeli już to z wyłączeniem kolei linowej na Kasprowy Wierch, będącej na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego.
Na wstępie pan Paweł Murzyn zapoznał nas z historią spółki PKL i jej aktualną sytuacją. Spółka zawiązała się w 1935 roku przed przystąpieniem do realizacji kolejki na Kasprowy Wierch startując z sumą 200 tys. ówczesnych złotych, w tym Polskie Koleje Państwowe wniosły 51% udziałów, Stocznia Gdańska – 35,5 % i Liga Popierania Turystyki – 13,5%.  Spółka planuje dalszą ekspansję, w tym np. wykupienie obiektów na Polanie Szymoszkowej, niestety jako spółka-córka PKP  nie może samodzielnie planować swojego rozwoju i aktualnie przygotowuje się do prywatyzacji.
Pan Piotr Bąk zapoznał nas ze stanowiskiem PKP, a następnie przewodniczący Rady miasta Zakopane Jerzy Zacharko przedstawił stanowisko Rady. Podkreślił, że prywatyzacja może wygenerować konflikty społeczne i roszczenia na Podhalu. Sprzeciw dla prywatyzacji wyraziła także gmina Kościelisko i powiat tatrzański.
Klub im. Władysława Zamoyskiego nie widzi ekonomicznych przesłanek dla prywatyzacji.
Piotr Bąk podkreślił, że ustawa o ochronie środowiska z 2004 roku wręcz zakazuje przeprowadzania  prywatyzacji terenów chronionych. Klub wystąpił do Premiera o wstrzymanie zamierzonej prywatyzacji; negatywne skutki tego przedsięwzięcia mogą przeważyć nad spodziewanymi korzyściami.
Prowadzący dalszą debatę dyrektor TPN, Paweł Skawiński wyraził zdecydowane „nie” dla prywatyzacji czegokolwiek w Tatrach, gdyż utrudnia to realizację zadań Parku. Na dziś 13% terenu TPN jest własnością Wspólnoty Witowskiej, tylko 1% to inna własność prywatna... Gdy Słowacy sprywatyzowali u siebie ujęcia wody, mówił, jej  ceny  od razu wzrosły. TPN jest zadowolony z aktualnej współpracy z PKL, które dbają także o utrzymanie tras narciarskich. 
Przedstawione stanowisko Ministerstwa Środowiska podkreśla, że nigdzie w Europie stan przyrody nie jest tak dobrze utrzymany jak w Tatrach, gdzie żyją wolno drapieżniki: niedźwiedź, wilk i ryś nie mówiąc o pogłowiu kozic przy równoczesnej ogromnej frekwencji turystów. Nie ma więc powodu do wprowadzania ryzykownych zmian. (przyp. PTT)
Prof. Stefan Skiba, przewodniczący Rady Naukowej Parku przedstawił stanowisko  Rady, a także Państwowej Rady Ochrony Przyrody. Następnie Barbara Morawska-Nowak przedstawiła nasze stanowisko, które spotkało się z aprobatą wszystkich obecnych.
Senator Stanisław Hodorowicz zadał szereg pytań odnośnie pisma PKP, aby poznać potrzebne w dalszej debacie argumenty. Na świecie są odwrotne trendy - stwierdził - wykupuje się własność prywatną na terenie parków narodowych, a nie odwrotnie. 
„Kasprowy to dobro narodowe, to orzełek na piersi narciarzy” – dodała posłanka Jagna Maczułajtis.
Parlamentarzyści, biorący udział w spotkaniu obiecali działać na rzecz przeciwdziałania prywatyzacji.
Wszystkie wystąpienia, zostaną zawarte w jednym opracowaniu i przesłane do Premiera, Prezydenta i Parlamentu.

(zobacz stanowisko PTT - tutaj)

Nadzwyczajny Zjazd Delegatów PTT w Krakowie

W związku z wezwaniem Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia do niezwłocznego dostosowania zapisów statutowych do nowych zapisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie poprzez zmianę §52 statutu naszego Towarzystwa, Zarząd Główny PTT zwołuje Nadzwyczajny Zjazd Delegatów PTT. Zjazd odbędzie się w gmachu Wydziału Chemii UJ w Krakowie w dniu 23 października 2011 r. (niedziela) o godz. 14:00 w pierwszym lub o 14:15 w drugim terminie, a zaplanowane w tym okresie posiedzenie ZG PTT rozpocznie się przed Zjazdem o godz. 10:00.
Jedynym merytorycznym punktem porządku obrad będzie zmiana §52 statutu Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, którego treść będzie odzwierciedlać aktualne akty prawne, a nad którą w tej chwili pracuje Komisja ds. prawno‐statutowych przy ZG PTT.
Równocześnie przypominamy, że zgodnie z §25 pkt 5 statutu PTT, w Zjeździe uczestniczą delegaci wybrani na VIII Zjazd Delegatów PTT. Liczymy na niezawodne przybycie. Proponowany porządek obrad oraz program Zjazdu na odwrocie.

Czytaj więcej: Nadzwyczajny Zjazd Delegatów PTT w Krakowie